Namen komisije za sakralno dediščino (KSD) je, da redno pomaga škofijskemu ordinariju in cerkveno pravnim osebam, ki so pod njegovo oblastjo, v vsem, kar se nanaša na svetovanje varovanja, vrednotenja, liturgičnega urejanja in ohranjanja sakralne dediščine. Pomaga tudi redovnim skupnostim in skupnostim posvečenega življenja na ozemlju Škofije Koper.

KSD vzdržuje stike in sodeluje z  Zavodi za varovanje kulturne dediščine. To sta zlasti Zavoda za  varovanje kulturne dediščine OE Piran in OE Nova Gorica. Prav tako  navezuje stike in sodeluje z občinskimi in državnimi ustanovami, ki so  pristojne za urejanje kulturne in umetnostne dediščine, s pristojnimi  muzeji in arhivi.

KSD v skladu s svojimi pristojnostmi  pomaga cerkveno pravnim osebam pri pogovorih s civilno pravnimi osebami,  ter sodeluje s škofijskimi in medškofijskimi službami, komisijami in  ustanovami v zvezi s sakralno dediščino in cerkveno umetnostjo.

Pristojnosti

KSD je pristojna za presojanje vseh  pobud in zadev v katerih se zahteva znanje glede varovanja, liturgičnega  urejanja in pridobivanja cerkvenih umetnin in dobrin.

KSD sodeluje s škofijsko kurijo in vsemi potrebnimi službami v zadevah, ki predvidevajo skrb za sakralno dediščino.

KSD svetuje in pomaga cerkveno pravnim  osebam pri pridobivanju sredstev za ohranjanje kulturne dediščine na  občinskih, državnih in evropskih razpisih.

Pravila in določila pristojnosti

KSD opravlja svojo nalogo ob  upoštevanju zakonskih predpisov splošnega cerkvenega in območnega prava,  v skladu s civilno zakonodajo, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in v  skladu s tem pravilnikom.

KSD ima za opravljanje svojega dela naslednje pristojnosti:

 • svetuje upraviteljem cerkveno pravnih oseb glede sakralne dediščine, ter izdaja pisna soglasja k načrtovanim delom;
 • pomaga upraviteljem cerkvenih pravnih  oseb pri postopkih, ki so potrebni za pridobitev ustreznih dovoljenj  glede varovanja sakralne in kulturne dediščine;
 • izvaja predhodne oglede na terenu in podaja oceno opravljenih del;
 • prireja in se udeležuje srečanj in seminarjev na področju sakralne in kulturne dediščine;
 • pripravlja potrebno gradivo, formularje in pravilnike, ter posreduje potrebne informacije upraviteljem sakralne dediščine.

Soglasje KSD je potrebno pridobiti v  primeru nepremičnin sakralne in kulturne vrednosti, ki so v lasti  cerkveno pravnih oseb:

 • pri obnovi cerkva  (župnijske, podružnične, romarske, pokopališke, svetišča, kapele),  župnišč in ostalih pastoralnih objektov, pri statični sanaciji zidov,  zvonikov, streh, obnovi zunanjih in notranjih ometov, pri izbiri barve  pleskanja, pri sanaciji ali zamenjavi tlakov, pri ureditvi dostopov in  prostora pred cerkvijo, itd.;
 • pri spremembah  namembnosti pastoralnih in liturgičnih prostorov, (zimske kapele,  zvoniki, skladišča, itd. ) v obstoječih objektih;
 • pri liturgičnem  opremljanju cerkva, kapel, zlasti prezbiterija, krstilnice, stranskih  kapel, zakristije, prižnic in spovednic;
 • pri postavitvi ali obnovi  ogrevalnih sistemov, razsvetljave, ozvočenja, elektrifikacije cerkve in  zvonov, videonadzora, alarmnega sistema, odvlaževanja zidov;
 • pri predelavi ali umiku nosilnih pregrad ali sten;
 • pri izgradnji novih sakralnih objektov, ali dograditvi obstoječih s pomožnimi prostori;
 • pri odtujitvi spomeniških nepremičnin, ki so v lasti župnij in drugih cerkveno pravnih oseb.

Soglasje KSD je potrebno pridobiti v primeru premične sakralne dediščine.

 • pri restavraciji fresk,  stenskih in stropnih ornamentov, štukatur, ostale dekoracije, oltarjev  in njihovih delov, vitrajev, krstilnikov, portalov in kamnitih vhodov  ter vrat.
 • pri restavraciji slik,  kipov, liturgičnih paramentov (npr. kelihi, monštrance, svečniki, itd),  cerkvene opreme, starejših knjig, sakralnega pohištva (orgel in njihovih  omar, zakristijskih omar, korov, klopi, spovednic, prižnic, križevega  pota),
 • pri premikanju ali  odstranitvi umetniških del in sakralne opreme z njihovega originalnega  mesta v druge stavbe ali na druge lokacije (npr. v drugo cerkev, v  župnišče, škofijski muzej, itd.);
 • pri postavitvi ali  izdelavi novih umetniških del v cerkvah (tudi, če gre za donacije),  križevih potov, kipov, slik, vitrajev, bander, lestencev, okraskov,  fresk, mozaikov, vrat iz različnih materialov.
 • pri odtujitvi premičnin, ki so v inventarju določene kot dragocenosti, starine ali umetnine.

Soglasje KSD je potrebno pridobiti pri izposoji ali publiciranju sakralne dediščine:

 • pri začasni izposoji umetnin in sakralne dediščine za razstave
 • pri izdelavi faksimil ali kopij premičnin.
 • Soglasje, ki ga izda KSD, je pogoj za  pridobitev ordinarijevega dovoljenja. KSD bo ustrezna navodila in  soglasje posredovala v roku 30 dni od sprejetja vloge.