Home|Škofijske službe|Komisija za zvonove

Člani komisije za zvonove

  • Martin Šuštar, voditelj in kolavdator
  • Marko Česen, kolavdator
  • Slavko Hrast, član
  • Andrej Vovk, član
  • Dušan Černigoj, član – referent za pritrkovalce

Pravilnik komisije za zvonove

I. UVODNA DOLOČILA

01.    Komisija za zvonove (KZZ) je komisija Škofije Koper, ki škofu, duhovnikom in sodelavcem na župnijah, pomaga, svetuje in skrbi za kvalitetno in ustrezno delovanje in vzdrževanju cerkvenih zvonov in izdaja soglasje ob naročilu novih zvonov na področju Škofije Koper.

02.    Komisijo imenuje in razrešuje škof. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani: voditelj komisije in dva člana, izmed katerih je vsaj eden kolavdator zvonov. Komisija si lahko za posamezna področja poišče tudi zunanje strokovne sodelavce.

03.    Škof imenuje člane komisije za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE ZA ZVONOVE

04.    Komisija v skladu s splošnimi cerkvenimi predpisi in predpisi območnega cerkvenega prava, z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter EU, s strokovnimi merili in določili tega pravilnika, nadzoruje vse zadeve, ki so povezane s cerkvenimi zvonovi na ozemlju Škofije Koper, to je: vzdrževanje že obstoječih zvonov, bitje cerkvene ure, zamenjavo in prodajo zvonov, obnovo starih zvonov, pritrkavanje, popis in evidentiranje zvonov, varnost v zvonikih in naročanje novih zvonov, njihovo ustreznost, kvaliteto, pravilno montažo in elektrifikacijo.

05.    V kolikor člani komisije menijo, da za posamezna področja svojega dela potrebujejo še natančnejša določila in merila, lahko za ta področja pripravijo še natančnejša navodila. Za taka navodila in določila mora komisija pridobiti soglasje škofa in ŠGS.

06.    Župniki in župnijski upravitelji so se dolžni pred izvajanjem kakršnihkoli naročil ali del, ki zadevajo zvonove, njihovo montažo in elektrifikacijo, obrniti s pisno vlogo na komisijo za zvonove. Komisija je dolžna na vlogo pisno odgovoriti v roku 30 dni od prejetja pisne vloge.

07.    Komisija svetuje župnikom pri zbiranju ponudb in pri izbiri najprimernejših izdelovalcev zvonov ter izvajalcev montaže in elektrifikacije zvonov. Komisija preverja in nadzoruje kvaliteto opravljenih del. Komisija o svojem delu sproti poroča škofijskemu ordinariatu.

08.    Komisija pomaga pri pripravi pogodb med župnijo, kot naročnikom in različnimi podjetji in obrtniki, kot izvajalci. Pogodba med župnijo in izvajalcem stopi v veljavo, ko jo potrdi komisija.

09.    Župnija sme prevzeti nov zvon (zvonove) šele, ko njegovo (njihovo) ustreznost potrdi škofijski kolavdator, ki je predhodno že pisno podal oceno stanja v zvoniku.

10.    Komisija župnikom svetuje brezplačno. V primeru ogledov po župnijah, pa so člani komisije upravičeni do povrnitve potnine in nagrade v vrednosti enega mašnega daru na člana komisije.

11.    Župniki ali župnije, ki bi se pri vzdrževanju ali naročanju novih zvonov ali pri obnovi v zvonikih, kljub določilom tega pravilnika samovoljno in brez soglasja komisije, sami dogovarjali z obrtniki ali s strokovno neusposobljenimi za tovrstna dela, prevzamejo za te postopke vso moralno, materialno in denarno odgovornost.

12.    Ob koncu del komisija, po predhodnem pregledu, izda pisno mnenje o brezhibnosti izvedenih del.

III. SPLOŠNA DOLOČILA

13.    Komisija ima svoj žig. Prav tako ima svoj žig kolavdator.

14.    Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme ŠGS in potrdi  krajevni škof.

Pravilnik komisije za zvonove je bil sprejet na seji ŠGS v Kopru, 28. novembra 2012.

Cenik škofijskega kolavdatorja, ki ga je potrdila komisija za zvonove

1. Kolavdacija zvona in izdaja podpisanega kolavdacijskega lista za vsak zvon posebej 20,00 EUR

2. Pregled zvonika, pisno poročilo stanja, in podaja pisnega strokovnega mnenja glede rešitev izboljšanja stanja zvonov in zvonika 100,00 EUR

3. Kolavdacija novega zvona pri prevzemu v livarni 50 EUR.

4. Kontrolni tehnični pregled brezhibnosti zvonov po sami namestitvi novega zvona v zvonik in strokovno poročilo o novem stanju in brezhibnosti 100,00 EUR

5. Svetovanje, načrt in vodenje izdelave kovanega kemblja 150 EUR.

6. Potni stroški kilometrina 0.37 EUR (glede na trenutno ceno goriva.

7. Dnevnica: 30,00 EUR (v skladu z zakonskimi standardi – 10 ur dela).

8. Kolavdator za delo po sprejetem ceniku izstavi račun na župnijo. V kolikor je upravičen na 20% davka ga obračuna pri izstavitvi računa.

Cenik po katerem opravlja delo komisija za zvonove določa 10. člen pravilnika KZZ, ki določa: »Komisija župnikom svetuje brezplačno. V primeru ogledov po župnijah pa so člani komisije upravičeni do povrnitve potnine, materialnih stroškov in nagrade v vrednosti ene mašnega daru na člana komisije«.

Dokumenti