Home|Škofijske službe|Gospodarski svet|Odlok o izredni upravi premoženja pravnih oseb Škofije Koper

Številka:  748/12

Koper, 28. novembra 2012

Zadeva: Odlok o izredni upravi premoženja pravnih oseb Škofije Koper

 

V skladu s kann. 1281, §2[1]; 1291[2] in 1295[3] ZCP, ki določajo dejanja odtujitve in dejanja v katerih se premoženjski položaj pravne osebe poslabša, kot tudi upoštevajoč kan. 1297[4], ki določa dejanja najema ali zakupa v skladu z določili Slovenske škofovske konference[5], ter po posvetu s ŠGS z dne 28.11.2012 določamo za dejanja, ki presegajo mejo in način redne uprave za osebe, ki so podrejene krajevnemu škofu, sledeča pravne posle:

 1. vse odtujitve nepremičnin;
 2. vse odtujitve premičnin, ki presegajo 1/10 najnižje vsote določene s strani SŠK za dejanja izredne uprave o kateri govori kan. 1292, §1[6];
 3. vsaka prerazporeditev premoženja, kot na primer oddaja premoženja v brezplačni užitek, brezobrestno posojilo, izdaja zemljiško knjižnega dovolila, služnostne pravice, predkupne pravice, hipoteke, poroštva, prekinitve najemnine iz kateregakoli naslova, ki je v lasti pravne osebe;
 4. oddaja nepremičnin v zakup ali najem za več kot 1 leto in največ za 10 let ob upoštevanju kan. 1297;
 5. nakup nepremičnine ali premičnine, ki presega 1/10 spodnje vsote, ki jo je določila SŠK v skladu s kan. 1292, §1 in vsak obremenjujoč nakup nepremičnine;
 6. sprememba namembnosti uporabe nepremičnine;
 7. prejem sponzorstva, dediščine ali volila (kan. 1301 §2 in 1304);
 8. zavrnitev sponzorstva, dediščine ali volila;
 9. vsa gradbena dela in sanacije, ki presegajo letni prihodek pravne osebe zadnjega leta in vedno, ko presegajo znesek 16.000,00 €;
 10. vsako zastonjsko ali obremenjujoče dejanje, glede nepremičnin ali premičnin, ki imajo umetniško, zgodovinsko in kulturno vrednost;
 11. vsak začetek, nasledstvo ali prekinitev pridobitne dejavnosti;
 12. ustanovitev civilno pravne družbe kateregakoli tipa ali sodelovanje v njej;
 13. najem kakršnih koli posojil ali kreditov pri pravnih ali fizičnih osebah;
 14. finančne naložbe v sklade, vrednostne papirje in dragocene kovine, ki presegajo 16.000,00 €;
 15. dodatne investicije, ki jih ne predvideva letni finančni proračun;
 16. zaposlovanje oseb in sklepaje zaposlitvenih pogodb;
 17. začetek civilne tožbe pred sodiščem ali državnim organom;
 18. stalna nastanitev oseb, razen klerikov, v nepremičninah, ki so v lasti župnije.

Za veljavnost dejanj določenih s tem odlokom, mora upravitelj pravne osebe, ki je pod oblastjo ordinarija Škofije Koper pridobiti pisno dovoljenje ordinarija. Pri vseh dejanjih izredne uprave je potrebno prošnji priložiti tudi pisno mnenje župnijskega gospodarskega sveta.

Koper, 24. oktober  2012,

dr. Jurij Bizjak, koprski škof

[1] Kan. 1281 – §2. V statutih naj se opredelijo dejanja, ki presegajo mejo in način redne uprave; če pa v statutu ni ničesar o tej stvari, ima krajevni škof po posvetovanju z gospodarskim svetom pravico določiti tovrstna dejanja za osebe, ki so mu podrejene.

[2] Kan. 1291 – Za veljavno odtujitev premoženja, ki po zakonitem zapisku sestavlja stalno premoženje javne pravne osebe in katerega vrednost presega po pravu določeno vsoto, se zahteva dovoljenje oblasti, ki je pravno pristojna.

[3] Kan. 1295 – Zahteve po določbah kan. 1291-1294, katerim se morajo prilagoditi tudi statuti pravnih oseb, je treba upoštevati ne samo pri odtujitvi, temveč tudi pri kakršnemkoli poslu, kjer bi se mogel premoženjski položaj pravne osebe poslabšati.

[4] Kan. 1297 – Naloga škofovske konference je, upoštevajoč krajevne razmere, izdati določbe o dajanju cerkvenega premoženja v najem ali zakup, posebej o dovoljenju, ki ga je treba dobiti od pristojne cerkvene oblasti.

[5] Po določilu SŠK je mogoče cerkveno premoženje dajati v najem ali zakup pod sledečimi pogoji: 1. da jih Cerkev za izvrševanje svojega poslanstva ne potrebuje; 2. največ za dobo 10 let z možnostjo obnovitve najemne pogodbe; 3. višina najemnine mora upoštevati tržno ekonomske zakonitosti. (SSŠ, 1/1999, str. 5.)

[6] Kan. 1292, §1 SŠK določa kot najnižjo vsoto 70.000  EUR,  kot najvišjo vsoto pa 700.000 EUR Prot. N 689/1994, potrdila Kongregacija za škofe, dne 31. 03. 2014.