Home|Škofijske službe|Generalni vikar|Navodila za sestavo vloge ugotovitve ničnosti zakonske zveze

Priimek in ime vlagatelja/ali obeh vlagateljev:

Naslov:

Pošta:

na

Metropolitansko cerkveno sodišče

Ciril Metodov trg 4.

p.p. 1990

1001 LJUBLJANA

 

(Dodamo pri skrajšanem postopku velja za Škofijo Koper)

Gospod škof

Jurij Bizjak,

Trg Brolo 11,

6000 Koper.

 

Zadeva: Vloga za ugotovitev ničnosti zakonske zveze med …. in ….

Podpisani ….

 1. a) napišite osebne podatke, (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, datum in kraj rojstva, datum ali vsaj župnijo krsta, izobrazbo in poklic),
 2. b) napišite datum in kraj cerkvene poroke,
 3. c) napišite ime župnije, kjer ste opravili zapisnik pred poroko,
 4. d) napišite podatke sozakonca s katerim ste se cerkveno poročili (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča so-zakonca, datum in kraj rojstva, njegov poklic in izobrazbo)
 5. e) Za mojega/skupnega pravnega zastopnika pooblaščam/pooblaščava v skladu s DC 102 in kan 1676 §1 GJUS in kan. 1683, 1§ GJUS …

PREDMET VLOGE ZA UGOTOVITEV NIČNOSTI:

Imenovano cerkveno sodišče/Imenovanega škofa in pristojno sodišče, prosim za sprejem in obravnavo ugotovitve ničnosti mojega/najinega zgoraj navedenega zakona zaradi naslednjih dejstev, okoliščin, materialnih dokazov in oseb, ki poznajo razloge ničnosti:

POMEMBNO: Ničnost zakona ne gre enačiti z ločitvijo zakona ali s civilno razvezo (sporazumno ali sodno). Ničnost zakona pomeni, da se zakon, ki sta ga mož in žena sklenila pri cerkveni poroki, ni nikoli uresničil v svojem bistvu, zato dejansko ni zaživel zaradi različnih razlogov, čeprav je bil formalno sklenjen. Razlogi za neveljavno sklenitev zakona so različni, lahko je zakon neveljaven zaradi obstoja zadržkov, ki preprečujejo sklenitev zakona zaradi osebnih ali formalnih razlogov, lahko je zakon ničen zaradi hib v privolitvi ali napak neupoštevanja predpisane oblike poroke, lahko pa je zakona neveljaven tudi zaradi prepovedi poročanja poročevalca. Ničnost zakona nastopi tudi ko zakonca v zakonskem življenju izključujeta ali pa ne izpolnjujeta bistvenih namenov, lastnosti in zakonskih dejanj, ki sta jih obljubila drug drugemu.

V vlogi za ugotovitev ničnosti (tožbenem spisu) je zato potrebno napisati vsa dejstva, okoliščine in dejanja, ki so dokaz ničnosti, oziroma so, vsaj od poroke dalje, krive za razpad zakonske zveze ter za fizično in civilno ločitve.

Določena dejstva in okoliščine, ki dokazujejo ničnost, lahko segajo v otroško ali mladostniško obdobje, kot posledica napačne ali pomanjkljive vzgoje. Pomembno obdobje za ugotavljanje ničnosti je tudi obdobje spoznavanja pred poroko, čas neposredne priprave na poroko, odločitve za poroko, kot tudi občutja in doživljanje same poroke. Prav tako je  pomembno obdobje takoj po poroki (poročno potovanje, prva leta zakonskega življenja, obdobje nosečnosti, rojstvo prvega otroka, itd), kot tudi obdobja v katerih nastopijo krize, težave, nerazumevanja, okoliščine in dejanja, ki dokazujejo ničnost.

V vlogi je potrebno napisati dejstva, opisati okoliščine in navesti osebe, ter omeniti materialne dokaze, ki dokazujejo ničnost. Materialni dokazi so zlasti pisma, zdravniški izvidi, uradne listine socialnih, sodnih, upravnih organov, zvočni zapisi, fotografije, videoposnetki, lastnoročno napisana pisma. Seveda morajo biti dokumenti in ostali dokazi verodostojni. Dokazi pridobljeni z digitalni sredstvi so včasih za sodišče lahko sporni, tako zaradi legalnosti pridobitve, kot tudi zaradi avtentičnosti). Večjo dokazno moč imajo neposredne, kot posredne priče, seveda je pomembno, da poznajo vsaj kakšen razlog ničnost. Poleg tega morajo biti priče pripravljene pričati pred cerkvenim sodiščem (npr. sorodniki, prijatelji). Pomembne so tudi tako imenovane kvalificirane priče, to so izvedenci,  strokovnjaki, zdravniki, duhovniki).

Pri sestavi vloge skušajte biti kratki, jedrnati, jasni in celoviti. Izogibajte se posploševanjem in olepševanjem, prav tako pa tudi moraliziranju in pobožnim željam. Skušajte se čim bolj približati resnici, tudi v besedah, izjavah, ki so vas prizadeli ali žalili. Potrebna je torej resnicoljubnost v zavedanju odgovornosti do Boga in do sozakonca, ki ima pravico do vpogleda vaših izjav in do obrambe in ugovora. Svoje navedbe in trditve skušajte razporediti logično in kronološko.

Težave v zakonu, ki nastanejo šele po več letih »normalnega zakona« ne morejo postati razlog ničnosti, razen v primeru, ko se lahko dokaže, da njihove korenine segajo v čas pred sklenitvijo ali ob skleniti zakona.

Zato:

 • a) OPIŠITE NA KRATKO VAŠ IN SOZAKONČEV DRUŽINSKI OKVIR: vzgoja, vrednote, pogled na zakonsko življenje, (morebitne zlorabe, napačna vzgoja, težave iz mladosti, težave s straši, dejanske bolezni, zdravljenja, kot tudi zasvojenosti, (alkohol, mamila, pornografija, istospolna nagnjenja, itd), ki so vplivale na nepravilno, napačno dojemanje zakonske zveze, in ki so po vašem mnenju razlog za nesposobnost in izkrivljenj pogled na zakon).
 • b) OPIŠITE OBDOBJE SPOZNAVANJA, RAZLOGE ZA CERKVENO POROKO, morebitne pomisleke ob poroki, izključevanja, strahove pred poroko, pogoje, dogodke, izjave, ki so v vas, kot tudi pri partnerju že red poroko povzročale sume, dvom, strah, negativne slutnje, glede poroke, in ki so se po poroki izkazale kot vzrok in razlog za razpada zakonske zveze;
 • c) OPIŠITE ČAS PRIPRAVE IN SKLENITVE CERKVENE POROKE: zlasti občutja, razpoloženje, strahove, morebitna pridržanja, izključitve, zadržke v sebi, ki ste jih imeli ob sklepanju cerkvene poroke, pri zapisniku za poroko, v pogovoru z duhovnikom, pomislite ali sta oba imela resničen namen skleniti zakon, ali sta si postavila določene pogoje glede življenja v zakonu, glede osebnih kvalitet, ali sta se poročila brezpogojno in za vse življenje ali sta se poročila s pravico do razveze, v primeru, da ne bo, s pravico do nezvestobe drug drugemu? Ali sta se zavedala dolžnosti medsebojne ljubezni in spoštovanja, ali sta to po poroki uresničevala, ali sta izključevala zakonsko zvestobo, neločljivost, ali sta bila pripravljena na zakonsko življenje drug z drugim za vse življenje, ali sta bila pripravljena sprejeti otroke v zakonu, ali sta omejevala število otrok v zakonu, ali sta jemala splav kot pravico do odločanja o številu otrok v zakonu, ali sta si želel ustvariti družino, ali sta bila drug drugemu v pomoč, ali sta dajala drug drugemu prednost pred ostalimi ljudmi (starši, prijatelji, sodelavci), ali sta bila pripravljeni za skupno sodelovanje, podaritev drug drugemu, ali sta spoštovala drug drugega kot osebi enakega dostojanstva, ali sta prevzemala odgovornost do vzgoje otrok, itd.)
 • d) OPIŠITE ČAS PO POROKI: Opišite predvsem dejstva in razloge zaradi katerih je začela nastajati kriza v zakonu. Kaj je bil/so bili glavni razlogi zanjo? Kako sta se soočila s težavami, kako sta jih reševala, oziroma jih nista reševala? Kaj je bil glavni razlog za fizično, nato pa še za civilno ločitev? (Pomislite na vprašanje spolnjevanja zakonskih dolžnosti? Na zvestobo v zakonu, sta imela težave glede spolne intimnosti, kakšno je bilo vajino stališče do uporabe kontracepcije, sta si želela otrok, je bilo vajino intimno življenje zadovoljivo, so bile težave? Kaj je bil najpogostejši razlog prepirov, očitkov, ste svoje težave komu zaupali, na primer: sorodnikom, prijateljem, zdravnikom, psihologom, terapevtom, psihiatrom, pravnikom, policiji, duhovnikom, itd, ali ste iskali pomoč tretjih oseb?
 • e) KAJ JE BIL PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG ZA RAZPAD VAŠEGA ZAKONA? Katera pričakovanja o zakonskem življenju pred poroko se v zakonu nikoli niso uresničila?
 • f) RAZLOG NIČNOSTI. Na koncu predlagajte glavni razlog zaradi katerega mislite, da je vaš zakona ničen od sklenitve cerkvene poroke dalje in na kateri cerkveni predpis se po vašem mnenju glavni razlog opira. V primeru skrajšanega postopka navedite tudi  zagotovilo, da je vaš zakon nepopravljivo razpadel in kateri so razlogi, da ni mogoče obnoviti zakonske zveze (navedite razloge).

VLOGO ZAKLJUČITE Z NAVEDBO: A) imen in priimkov, ter naslovov vsaj treh prič, ki so pripravljene pričati na cerkvenem sodišču v Ljubljani ali v Kopru in poznajo razloge s katerimi dokazujete ničnost vašega zakona. Pri vsaki priči navedite tudi, kaj priča ve in kaj lahko potrdi. Priče predhodno obvestite in zaprosite, da bi pričale na cerkvenem sodišču. V primeru, da imate pisne dokumente ali kakršnekoli drugi materialni dokaz v prid ničnosti, ga priložite vaši vlogi.

Dobro je, da vašega bivšega/bivšo soproga/o pred oddajo vloge na sodišče obvestite o vaši nameri glede vloge za ugotovitev ničnosti, in da ga/jo seznanite z vsebino tožbenega spisa. Če se z vlogo strinja naj jo podpiše, ali pa priloži vaši vlogi pisno in lastnoročno podpisano izjavo s katero potrjuje resničnost vsebine vaše vloge, kot tudi, da soglaša z možnostjo skrajšanega postopka ugotavljanja ničnosti. Ta izjava je eden od bistvenih pogojev za uvedbo skrajšanega postopka.  

V vsakem primeru ima druga stran s katero ste cerkveno poročeni pravico do obrambe, do vpogleda in branja vaše vloge, ter pravico do ugovora ali potrditve vaših navedb. Prav tako ima pravico, da sodeluje v postopku, predloži dokazno gradivo in predlaga priče. V kolikor v sodnem postopku ugotavljanja ničnosti zakonske zveze ne želi sodelovati, na ta način ne more ustavi sodnega postopka, ki se nadaljuje v njeni odsotnosti.

Priloge k VLOGI:

 1. Verodostojno listino sklenitve civilnega in cerkvenega zakona
 2. Verodostojno listino sodbe o civilni razvezi ali sporazumni ločitvi.
 3. Verodostojno listino o sklenitvi novega civilnega zakona.
 4. Dokumente, ki ste ga uporabili pri postopku civilne ločitve (če obstaja).
 5. Verodostojni dokazni material (slike, pisma, e-pošta, zdravniške izvide, itd), ki dokazujejo razloge ničnosti zakramenta zakonska navedenega v vaši vlogi.
 6. Sodišče bo v kolikor bo potrebovalo samo pridobilo kopijo zapisnika pred poroko.

Na koncu napišite datum in se obvezno lastnoročno podpišete

V primeru, da uveljavljate skrajšan postopek skupaj s sozakoncem vlogo za ugotovitev ničnosti lastnoročno podpišeta oba.

pripravil Jožef Koren, gen. vik.