Nedelja Svetega pisma

V nedeljo 28. januarja 2018 ob 15.00 bomo v Vipavi (prostorih Škofijske gimnazije) praznovali nedeljo Svetega pisma.


Škofova spodbuda za obhajanje nedelje Svetega pisma

Z Bogom v družini
‚Kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti!‘ (1 Pt 1,15).

Gospod je Mojzesu naročil: »Govori vsej občini Izraelovih sinov in jim  povej: ‚Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet!‘ (3 Mz  19,2). »Bodite mi torej sveti, kajti jaz, Gospod, sem svet in odločil  sem vas izmed narodov, da bi bili moji!« (3 Mz 20,26). Prerok Amos je  dodal: »Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji; zato bom terjal  od vas odgo­vor za vse vaše krivice!« (Am 3,2). – Tudi mi smo, dragi  bralci, poklicani in izvoljeni, da v tem času in prostoru sprejmemo  svoje poslanstvo in izpolnimo svojo dolžnost.

Vsak človek je tempelj Svetega Duha (1 Kor 3,16; 6,19) in je svet, nič  manj pa ni sveta nobena družina, ki ji na poseben način velja Gospodovo  zagotovilo: ‚Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem ime­nu, tam  sem jaz sredi med njimi‘ (Mt 18,20). Drugi vatikanski koncil nam naroča:  »Od Boga je družina prejela poslanstvo, da naj bo prva in življenjska  ce­lica družbe. To poslanstvo bo izpolnjevala, če se bo v medsebojni  ljubezni vseh članov in v skupni mo­litvi k Bogu izkazovala kot domače  svetišče Cerkve« (LA, št. 11).

Tudi kjer in kadar prevladuje mnenje, da se šte­vilo urejenih družin  zmanjšuje in krči, ni nobene­ga razloga za črnogledost in malodušje:  zgodovina reševanja je vedno tekla naprej po manjšini, celo samo po  desetini, kakor nam kažejo besedila prero­kov. Prerok Izaija piše: »Med  njimi pa je desetina, ki se bo vrnila in bo za pobirek, kakor od  terebinte in od hrasta, ko ju podrejo, ostane korenina, bo njena  korenina sveto seme« (Iz 6,13). Tudi Gospod nam zagotavlja: »Ne boj se,  mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil dati vam kraljestvo!« (Lk 12,32).

Podobno napoveduje prerok Zaharija: »Po vsej deželi bosta dva dela v  njej posekana, izumrla, tretji del pa bo ostal v njej. Ta tretji del  popeljem skozi ogenj, prečistim jih, kakor se prečiščuje srebro,  pre­izkusim jih, kakor se preizkuša zlato. Klical bo moje ime in jaz ga  bom uslišal, rekel bom: To je moje ljud­stvo in on bo rekel: Gospod je  moj Bog« (Zah 13,8-9). – Ostala bo torej tretjina od tretjine, kar je  spet približno desetina.

Približno enako je bilo razmerje, ko se je kralje­stvo kralja Salomona  razdelilo na severno in južno in se je od južnega judovega kraljestva  odcepilo de­set rodov, kakor lahko beremo v poročilu: »Prerok Ahija je  pograbil novi plašč, ki ga je imel na sebi, ga raztrgal na dvanajst  kosov in rekel Jerobeamu: Vse­mi si deset kosov, kajti tako govori  Gospod, Izraelov Bog: Glej, iztrgal bom kraljestvo Salomonu iz rok in ti  dal deset kosov. En sam rod naj mu ostane zara­di mojega služabnika  Davida in zaradi Jeruzalema, prestolnice, ki sem jo izvolil izmed vseh  Izraelovih rodov« (1 Kr 11,30-32).

Kakor navedeno desetino je verjetno treba ra­zumeti tudi izraz ‹ostanek  Izraelov›, ki ga večkrat uporablja zlasti prerok Izaija: »Tisti dan se  Izraelov ostanek in ubežnik Jakobove hiše ne bo več opiral nanj, ki ga  je tepel, temveč se bo zvesto opiral na Gospoda, Svetega Izraelovega.  Ostanek, ostanek Ja­kobov se bo spreobrnil k močnemu Bogu. Čeprav bi  bilo tvojega ljudstva, o Izrael, kakor je peska ob morju, se bo  spreobrnil le njegov ostanek, skorajšnje uničenje bo naplavilo  pravičnost« (Iz 10,20-22).

Sveti oče Frančišek nas spodbuja: »Vsi smo po­klicani, da vzdržujemo  živo teženje proti nečemu, kar presega nas same in naše omejenosti, in  vsaka družina mora stalno živeti s to pobudo. Gremo na­prej, družine,  nadaljujmo svojo pot! Ne izgubljajmo upanja zaradi svojih omejenosti, pa  tudi ne opuščaj­mo iskanja polnosti ljubezni in vzajemnosti, ki nam je  bila obljubljena!« (Radost ljubezni, št. 325).

»Božja beseda je živa in učinkovita in ostrejša ka­kor vsak dvorezen  meč in prodre do ločitve duše in duha, tudi do sklepov in mozga ter  razsoja misli in namene srca« (Heb 4,12). Dragi bralci. Naj nas Bož­ja  beseda tudi letošnje nedelje Svetega pisma razsve­tli in posveti!

 

škof msgr. dr. Jurij Bizjak

Deli objavo: