Loading...
Home|Dokumenti|Primopredaja župnije

Uvodna beseda

Nov predajno prevzemni zapisnik smo pripravili v sodelovanju ordinariata, dekanov in posameznih duhovnikov. Pri njegovi sestavi smo upoštevali predloge nekaterih italijanskih škofij. Želimo, da bo prenovljen zapisnik v pomoč duhovnikom pri predaji in prevzemu župnij/e. Priporočamo se za pripombe in popravke. Vsem, ki bodo zapisnik uporabljali želim na novem službenem mestu veliko Božjega blagoslova.

(Generalni vikar Jožef Koren)

Priporočila

Predajno prevzemni zapisnik izpolni župnik /župnijski upravitelj/, ki predaja župnijo/je. V poglavjih I. in II. se zapisnik piše “skupno” za vse župnije, ki so predmet predaje. V III. poglavju pa se pri naslovih A, B in C piše za vsako župnijo posebej. Pomembno je, da zapisniku ob primopredaji priložimo tudi potrebne sezname in listine, ki so navedene v zaključku zapisnika, ali navedemo točno mesto, kjer se ti seznami nahajajo v župnijskem arhivu. V koliko še nimamo teh seznamov so nam v pomoč pri sestavi seznamov predloge, ki jih prilagamo predajno prevzemnemu zapisniku.

Župnik, ki župnijo/je preda naj z vsebino zapisnika seznani člane ŽPS in ŽGS pred svojim odhodom ter do 15. julija, pošlje kopijo zapisnika (lahko tudi po e-pošti) duhovniku, ki župnijo prevzema in dekanu, se se bosta z vsebino zapisnika pravočasno seznanila. Pri sami primopredaji se zapisnik dopolni s pripombani in pojasnili župnika, ki sprejema in dekana, ki nadzira primopredajo. Usklajen predajno prevzemni zapisnik se natisne v štirih izvodih. (Župnija, duhovnik, ki župnijo preda, dekanija, škofija). Škofijskemu izvodu zapisnika priložite tudi obrazec veroizpovedi in obrazec prisege ob sprejemu službe, ki ju podpišeta novi župnik in dekan.

Novi župnik prevzame župnijo v kanonično posest potem, ko zmoli veroizpovedi, priseže ob sprejemu službe in podpiše predajno prevzemni zapisnik ob navzočnosti dekana ali ordinarija. S potrdilom o pravnem zastopstvu župnije (Potrdilo, ki ga duhovnik dobi poleg dekreta o imenovanju) prevzame v upravo vse župnijske TRR-je, fotokopijo potrdila, pa priloži tudi obrazcu za spremembo zastopnika župnije na AJPESu (Obrazec PRS-1-1). Prav tako na posebnem obrazcu zahteva spremembo zastopnika v davnčem registru (Obrazec DR-04). (NB: Zato potrebujete dve fotokopiji tega potrdila).